Ulga dla rodzin 4+

W przypadku rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci (niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami) istnieje możliwość rozliczenia ulgi podatkowej PIT-0. Ulgę można wprowadzić w systemie:– w danych pracownika (Kadry i płace > […]

Read More

PIT-0 dla seniora

Seniorzy zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z ulgi PIT-0 dla seniora. W systemie istnieje możliwość wprowadzenia ulgi w danych: pracownika (Kadry i płace > Pracownicy> […]

Read More

Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej: przysługuje osobom zatrudnionym na umowie o pracę oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które rozliczają podatek dochodowy wg. skali podatkowej *(nie dotyczy ryczałtowców oraz podatku liniowego),Z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emeryci, a także podatnicy płacący PIT według stawki liniowej. ulga zacznie obowiązywać […]

Read More

Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy podatku należnego w JPK V7

Podczas tworzenia deklaracji JPK V7 istnieje możliwość złożenia zawiadomienia o skorygowaniu podstawy podatku należnego (ulga za złe długi).Funkcja ta jest dostępna po wejściu w Księgowość > Deklaracje i rozliczenia podatkowe > Obowiązkowe rozliczenia miesięczne > JPK V7 > Utwórz.W oknie wyboru sposobu tworzenia należy zaznaczyć opcję Utwórz wykorzystując formularz. Następnie w formularzu JPK V7 należy […]

Read More

Nowe terminy zwrotu podatku VAT od 01-01-2022

Od 01-01-2022 obowiązują 2 nowe dodatkowe terminy ubiegania się o szybszy zwrot VAT: 15 oraz 40 dni. Kogo dotyczy termin 15 dni?Możliwość wnioskowania o termin zwrotu VAT 15 dni dotyczy przedsiębiorcy, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych rejestrowaną na kasie fiskalnej.Muszą być przy tym spełnione następujące warunki: 1) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a […]

Read More

Nowe stawki ryczałtu od 01-01-2022

Do końca 2021 roku dostępnych było 8 stawek ryczałtu : 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje 10 stawek ryczałtu: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Nowe stawki ryczałtu są dostępne:W formularzu dokumentu sprzedaży > tabela produkty > Ryczałt. W Dane i […]

Read More

Dodawanie członków rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego

W systemie istnieje możliwość dodania członków rodziny osoby ubezpieczonej, którzy są uprawnieni do otrzymywania świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Deklaracje > Dane podatnika/ubezpieczonego i kliknąć Dodaj osobę. Następnie, należy uzupełnić formularz z danymi osoby i zapisać go.Dane osoby można edytować lub usunąć.

Read More

Deklaracja zgłoszeniowa ZUS ZCNA członka rodziny

Deklarację ZUS ZCNA to formularz umożliwiających zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument wypełnia się także wówczas, gdy konieczne jest zgłoszenie utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny, bądź wymagane jest wprowadzenie korekt lub zmian w poprzednio złożonym formularzu. Do ubezpieczenia można zgłosić członka rodziny, niepodlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, np. dziecko do […]

Read More

Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek, czyli formularz ZUS-3b, muszą złożyć ubezpieczeni, którzy chcą skorzystać z zasiłku chorobowego. Dotyczy to jednak tylko trzech grup: osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby współpracujące z tymi, którzy wykonują pozarolniczą działalność, duchowni. Formularz ten służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego i ich wysokości. Przyjmuje się że zaświadczenie należy przekazać […]

Read More

Księgowanie faktury za zakup środka trwałego od kontrahenta zagranicznego

W celu prawidłowego zaksięgowania faktury zakupu dotyczącej środka trwałego od kontrahenta UE należy utworzyć i przypisać do dokumentu odpowiednią kategorię księgową.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Ustawienia księgowe > Kategorie i kliknąć Dodaj kategorię. Następnie w oknie dodawania kategorii należy określić m.in.: nazwę kategorii, typ (koszty), metodę rozliczania podatku VAT.W sekcji […]

Read More