Od 01-01-2022 obowiązują 2 nowe dodatkowe terminy ubiegania się o szybszy zwrot VAT: 15 oraz 40 dni.

Kogo dotyczy termin 15 dni?
Możliwość wnioskowania o termin zwrotu VAT 15 dni dotyczy przedsiębiorcy, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych rejestrowaną na kasie fiskalnej.
Muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

1) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

a) łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%,

b) otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%;

2) przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 tys. zł;

3) za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

a) kwota różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, wykazana przez podatnika nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie,

b) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

c) w przypadku, o którym mowa w ust. 6d pkt 1 lit. a, podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia;

Kogo dotyczy termin zwrotu 40 dni?

Możliwość wnioskowania o powyższy termin będzie możliwa jeżeli spełnione zostaną warunki takie jak:
1. wszystkie faktury sprzedaży wystawiane są poprzez KSeF czyli są to faktury ustrukturyzowane,

2. Faktury dotyczą takich transakcji jak: krajowa i zagraniczną sprzedaż towarów i usług oraz otrzymanie całości lub części zapłaty czyli udokumentowane fakturą zaliczkową,

3. nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w 40 dni wynikająca z JPK_V7 za okres w którym podatnik wnioskuje o szybszy zwrot VAT nie przekracza kwoty 3.000 zł,

4. nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z JPK_V7 za poprzedni okres, która została przeniesiona do bieżącego JPK_V7 nie przekracza kwoty 3.000 zł,

5. przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających okres za który składa JPK_V7 w którym ubiera się o szybszy zwrot VAT przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, składał za każdy okres plik JPK_V7 oraz posiada rachunek bankowy lub numer SKOK który widnieje na białej liście podatników VAT.

Możliwość wnioskowania o powyższe terminy jest dostępna w systemie podczas tworzenia JPK V7 za pomocą formularza:

Następnie w formularzu zawierającego dane deklaracji JPK V7 w sekcji Kwota do zwrotu należy wskazać wybrany termin.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *