Kiedy wystawiamy dokument Pozostały przychód?

Pozostały przychód to dokument księgowy wystawiany w celu zarejestrowania i zaksięgowania w systemie innych przychodów, najczęściej niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. np.: odsetki bankowe, otrzymane kary umowne, dodatnie różnice kursowe. Aby wystawić dokument należy po zalogowaniu wejść w Przychody > Wystaw dokument > następnie z listy Rodzaj dokumentu wybrać Pozostały przychód, uzupełnić formularz i […]

Read More

Czy deklaracje PIT-5 trzeba składać do Urzędu Skarbowego?

Od 1 stycznia 2007 roku przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania/wysyłania do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-5. Deklaracja PIT-5 służy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, którą należy wpłacić na konto właściwego US. Istnieją 2 możliwości rozliczania zaliczki: miesięczna i kwartalna. Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy to 20 dzień miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Zaliczkę kwartalną […]

Read More

Kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową?

Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę. Istnieją sytuacje, w […]

Read More

W jaki sposób mogę wygenerować korektę do deklaracji VAT-7?

Aby wystawić korektę do utworzonej wcześniej deklaracji VAT-7 należy w widoku Księgowość > Deklaracje podatkowe > VAT-7 > kliknąć Utwórz VAT-7 a następnie wskazać w oknie okres rozliczeniowy, którego dotyczy korekta. Przykład: W systemie została wygenerowana deklaracja VAT-7 za okres styczeń 2017. Aby utworzyć korektę do tej deklaracji należy w oknie wyboru okresu wskazać ponownie […]

Read More

Czy istnieje możliwość przeniesienia dokumentu między obsługiwanymi firmami?

W sytuacji, gdy dokument OCR  trafił na konto niewłaściwej firmy istnieje możliwość jego przeniesienia. W tym celu należy dla danego dokumentu kliknąć klawisz Opcje > wybrać z listy funkcję „Przenieś do innej firmy” i w kolejnym oknie wskazać nową firmę, do której ma zostać przeniesiony dokument. Na koniec  zmiany należy potwierdzić klawiszem Przenieś.

Read More

Obrót skanu dokumentu

W przypadku, gdy w podglądzie dokumentu ułożenie skanu jest nieprawidłowe (np. w poziomie), jak na załączonym widoku, możemy użyć jednego z dwóch dostępnych klawiszy obrotu. (obrót w prawo lub w lewo). Uwaga: Funkcja obrotu dokumentu jest dostępna tylko dla dokumentów jednostronnicowych.

Read More

Ewidencja czasu pracy dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia obowiązkowym jest prowadzenie ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy, na podstawie której wyliczana jest wysokość wynagrodzenia. Wynagrodzenie zleceniobiorcy za wykonane zlecenie będzie stanowić iloczyn przepracowanych godzin i minimalnej stawki godzinowej. Dotychczasowa funkcja „Ewidencja czasu pracy” została rozszerzona także o możliwość dodawania obecności (tylko w przypadku pracownika zatrudnionego w oparciu […]

Read More

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług wynosi 13 zł brutto/godz. (Podstawa prawna Dz. U. z 2016 r. poz. 1265). Należy pamiętać, że jej wysokość co roku podlega  waloryzacji. W celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę, obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji czasu pracy […]

Read More

Ograniczenie widoku listy walut

W przypadku wystawiania faktur walutowych istnieje możliwość ograniczenia widoku listy walut do kilku najczęściej używanych. W tym celu należy po zalogowaniu wejść w Ustawienia > ustawienia dokumentów > po kliknięciu w pole ‚Ogranicz widok walut’ i wybrać z rozwijanej listy walutę/-y . Po zapisaniu zmian w systemie lista walut w formularzu faktury przedstawia tylko wybrane […]

Read More

Dodatkowe informacje w danych Sprzedawcy faktury

Pytanie użytkownika: W jaki sposób mogę dodać w danych sprzedawcy  dodatkowe informacje, konkretnie numer GIOŚ, który będzie widoczny także na wydruku faktury? Odpowiedź: W Ustawienia > Dane firmy  jest dostępne pole „Dodatkowe informacje”, w którym można umieścić dodatkowe dane sprzedawcy. Po zapisaniu zmian wydruk faktury będzie przedstawiał się jak na widoku poniżej.

Read More