Od 1 października 2020r. obowiązuje struktura JPK V7, w której należy w części ewidencyjnej stosować dodatkowe oznaczenia.
Są to między innymi oznaczenia GTU, jak również pozostałe oznaczenia transakcji wśród, których znajduje się symbol TP. Będzie on stosowany w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które są ze sobą powiązane na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Co oznacza określenie „podmiot powiązany” i w jakich sytuacjach należy stosować takie oznaczenie w JPK V7?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje podmioty powiązane w art. 23m. Przez podmioty powiązane należy rozumieć:
1. Podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
2. Podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
a. ten sam inny podmiot lub
b. małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
3. Spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
4. Podatnika i jego zagraniczny zakład.

Przez wywieranie znaczącego wpływu należy rozumieć:
1. Posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
a. udziałów w kapitale lub
b. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
c. udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
2. Faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
3. Pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Powiązania zatem mogą występować zarówno pomiędzy podmiotami krajowymi jak i podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi.
Najczęściej występujące powiązaniami dotyczą kapitału bądź osób.

W jaki sposób oznaczyć w systemie dokument jako transakcje powiązane TP?
W formularzu dokumentu sprzedaży należy rozwinąć listę „Rodzaj transakcji JPK V7) i wskazać symbol „TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *