Wystawianie faktury zaliczkowej

Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę. Fakturę zaliczkową można […]

Read More

Sposoby płatności na fakturze sprzedaży

Jednym z podstawowych elementów faktury jest sposób płatności. W systemie istnieją następujące formy płatności: Przelew na rachunek bankowy – oznacza, że nabywca dokonuje zapłaty za pomocą przelewu elektronicznego bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy. Gotówka – oznacza, że nabywca reguluje należność gotówką. Karta – oznacza, że nabywca dokonał zapłaty kartą płatniczą lub kredytową. Za pobraniem – […]

Read More

Jak wystawić fakturę split payment?

W szybkafaktura.pl można w łatwy i wygodny sposób wystawić fakturę split payment (podzielona płatność).W tym celu należy kliknąć Wystaw dokument.Wypełniając formularz faktury proszę zwrócić uwagę aby wybrać: odpowiednią stawkę VAT, sposób zapłaty przelew i zaznaczyć opcję „Mechanizm podzielonej płatności (Split payment). Adnotację split payment możesz także ustawić na stałe w wydrukach swoich faktur.Wystarczy wejść w […]

Read More

Import produktów

Istnieje możliwość importu bazy produktów. W tym celu należy wejść w Produkty > Importuj listę i postępować zgodnie z instrukcją. Prawidłowy plik importu produktów powinien być w formacie XLS lub CSV i zwierać następujące kolumny: 1. „Nazwa” -> nazwa towaru/usługi np. pranie dywanów. 2. „PKWUiU” 2. „Jednostka miary” -> np. usł., szt. 3. „Stawka VAT” […]

Read More

Kiedy wystawiamy fakturę proforma?

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i pełni rolę oferty, propozycji. Wystawiana jest najczęściej w celu otrzymania zaliczki od nabywcy.  Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie faktury proforma, do której można wystawić zaliczkę/zaliczki lub fakturę końcową.

Read More

W jaki sposób mogę wystawić korektę do faktury sprzedaży?

Fakturę korygującą (korektę) można wystawić tylko do wystawionej w systemie faktury sprzedaży. Dokument ten wystawiany jest w celu skorygowania błędów dotyczących np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji usług. W tym celu należy rozwinąć „Dokumenty >  Sprzedaż, odnaleźć właściwą fakturę i kliknąć Opcje > Wystaw korektę lub w razie braku dokumentu sprzedaży […]

Read More

Kto wystawia fakturę marża?

Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. W przypadku faktury marża podstawą opodatkowania jest marża. Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie faktury marża.

Read More

Czy dostępny w systemie dokument paragon sprzedaży oznacza to samo co paragon fiskalny?

Lista dostępnych w systemie dokumentów sprzedaży zawiera dokument > paragon sprzedaży, jednak dokument ten nie jest tożsamy z paragonem fiskalnym. W jakich więc okolicznościach wystawiam paragon sprzedaży? Paragon sprzedaży (niefiskalny) to dokument sprzedaży wystawiany osobie fizycznej w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej. Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie paragonu […]

Read More

Kiedy wystawiamy dokument Pozostały przychód?

Pozostały przychód to dokument księgowy wystawiany w celu zarejestrowania i zaksięgowania w systemie innych przychodów, najczęściej niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. np.: odsetki bankowe, otrzymane kary umowne, dodatnie różnice kursowe. Aby wystawić Pozostały Przychód należy po zalogowaniu w systemie kliknąć: Wystaw fakturę Następnie kliknąć wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu: Pozostały Przychód. Wypełnić formularz dokumentu, w […]

Read More