Import produktów

Prawidłowy plik importu produktów powinien być w formacie XLS/XLSX i zwierać następujące kolumny: 1. „Opis” -> nazwa towaru/usługi np. pranie dywanów. 2. „Jednostka miary” -> np. usł., szt. 3. „Stawka VAT” -> stawka podatku VAT np. 8, 23. 4. „Cena sprzedaży netto” 5. „Cena sprzedaży brutto” 6. „Cena sprzedaży waluta” 7. „Cena zakupu netto” 8. […]

Read More

Kiedy wystawiamy fakturę proforma?

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i pełni rolę oferty, propozycji. Wystawiana jest najczęściej w celu otrzymania zaliczki od nabywcy. Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie faktury proforma, do której można wystawić zaliczkę/zaliczki lub fakturę końcową.

Read More

W jaki sposób mogę wystawić korektę do faktury sprzedaży?

Fakturę korygującą (korektę) można wystawić tylko do wystawionej w systemie faktury sprzedaży. Dokument ten wystawiany jest w celu skorygowania błędów dotyczących np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji usług. Tu znajdziesz dokładną instrukcję wystawienia korekty. Jeśli korekta dotyczy dokumentu wystawionego poza systemem, należy wystawić fakturę korygującą również poza systemem lub wprowadzić pierwotną […]

Read More

Kto wystawia fakturę marża?

Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. W przypadku faktury marża podstawą opodatkowania jest marża. Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie faktury marża.

Read More

Czy dostępny w systemie dokument paragon sprzedaży oznacza to samo co paragon fiskalny?

Lista dostępnych w systemie dokumentów sprzedaży zawiera dokument > paragon sprzedaży, jednak dokument ten nie jest tożsamy z paragonem fiskalnym. W jakich więc okolicznościach wystawiam paragon sprzedaży? Paragon sprzedaży (niefiskalny) to dokument sprzedaży wystawiany osobie fizycznej w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej. Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie paragonu […]

Read More

Kiedy wystawiamy dokument Pozostały przychód?

Pozostały przychód to dokument księgowy wystawiany w celu zarejestrowania i zaksięgowania w systemie innych przychodów, najczęściej niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. np.: odsetki bankowe, otrzymane kary umowne, dodatnie różnice kursowe. Aby wystawić dokument należy po zalogowaniu wejść w Przychody > Wystaw dokument > następnie z listy Rodzaj dokumentu wybrać Pozostały przychód, uzupełnić formularz i […]

Read More

Sposoby płatności na fakturze

Forma zapłaty jest jednym z ważnych elementów faktury. Dokonując wyboru sposobu płatności w systemie, zwróć uwagę na ich znaczenie: przelew – nabywca dokonuje zapłaty za pomocą przelewu elektronicznego bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy. Gotówka – nabywca reguluje należność gotówką. Karta – nabywca dokonał zapłaty kartą płatniczą lub kredytową. Za pobraniem – nabywca płaci za zamówiony […]

Read More

Kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową?

Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę. Istnieją sytuacje, w […]

Read More

Ograniczenie widoku listy walut

W przypadku wystawiania faktur walutowych istnieje możliwość ograniczenia widoku listy walut do kilku najczęściej używanych. W tym celu należy po zalogowaniu wejść w Ustawienia > ustawienia dokumentów > po kliknięciu w pole ‚Ogranicz widok walut’ i wybrać z rozwijanej listy walutę/-y . Po zapisaniu zmian w systemie lista walut w formularzu faktury przedstawia tylko wybrane […]

Read More