Kiedy wystawiamy fakturę proforma?

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i pełni rolę oferty, propozycji. Wystawiana jest najczęściej w celu otrzymania zaliczki od nabywcy. Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie faktury proforma, do której można wystawić zaliczkę/zaliczki lub fakturę końcową.

Read More

W jaki sposób mogę wystawić korektę do faktury sprzedaży?

Fakturę korygującą (korektę) można wystawić tylko do wystawionej w systemie faktury sprzedaży. Dokument ten wystawiany jest w celu skorygowania błędów dotyczących np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji usług. Tu znajdziesz dokładną instrukcję wystawienia korekty. Jeśli korekta dotyczy dokumentu wystawionego poza systemem, należy wystawić fakturę korygującą również poza systemem lub wprowadzić pierwotną […]

Read More

Kto wystawia fakturę marża?

Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. W przypadku faktury marża podstawą opodatkowania jest marża. Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie faktury marża.

Read More

Czy dostępny w systemie dokument paragon sprzedaży oznacza to samo co paragon fiskalny?

Lista dostępnych w systemie dokumentów sprzedaży zawiera dokument > paragon sprzedaży, jednak dokument ten nie jest tożsamy z paragonem fiskalnym. W jakich więc okolicznościach wystawiam paragon sprzedaży? Paragon sprzedaży (niefiskalny) to dokument sprzedaży wystawiany osobie fizycznej w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej. Tu znajdziesz instrukcję wystawienia w systemie paragonu […]

Read More

Kiedy wystawiamy dokument Pozostały przychód?

Pozostały przychód to dokument księgowy wystawiany w celu zarejestrowania i zaksięgowania w systemie innych przychodów, najczęściej niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. np.: odsetki bankowe, otrzymane kary umowne, dodatnie różnice kursowe. Aby wystawić dokument należy po zalogowaniu wejść w Przychody > Wystaw dokument > następnie z listy Rodzaj dokumentu wybrać Pozostały przychód, uzupełnić formularz i […]

Read More

Czy deklaracje PIT-5 trzeba składać do Urzędu Skarbowego?

Od 1 stycznia 2007 roku przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania/wysyłania do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-5. Deklaracja PIT-5 służy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, którą należy wpłacić na konto właściwego US. Istnieją 2 możliwości rozliczania zaliczki: miesięczna i kwartalna. Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy to 20 dzień miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Zaliczkę kwartalną […]

Read More

Kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową?

Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę. Istnieją sytuacje, w […]

Read More

W jaki sposób mogę wygenerować korektę do deklaracji VAT-7?

Aby wystawić korektę do utworzonej wcześniej deklaracji VAT-7 należy w widoku Księgowość > Deklaracje podatkowe > VAT-7 > kliknąć Utwórz VAT-7 a następnie wskazać w oknie okres rozliczeniowy, którego dotyczy korekta. Przykład: W systemie została wygenerowana deklaracja VAT-7 za okres styczeń 2017. Aby utworzyć korektę do tej deklaracji należy w oknie wyboru okresu wskazać ponownie […]

Read More

Czy istnieje możliwość przeniesienia dokumentu między obsługiwanymi firmami?

W sytuacji, gdy dokument OCR  trafił na konto niewłaściwej firmy istnieje możliwość jego przeniesienia. W tym celu należy dla danego dokumentu kliknąć klawisz Opcje > wybrać z listy funkcję „Przenieś do innej firmy” i w kolejnym oknie wskazać nową firmę, do której ma zostać przeniesiony dokument. Na koniec  zmiany należy potwierdzić klawiszem Przenieś.

Read More

Obrót skanu dokumentu

W przypadku, gdy w podglądzie dokumentu ułożenie skanu jest nieprawidłowe (np. w poziomie), jak na załączonym widoku, możemy użyć jednego z dwóch dostępnych klawiszy obrotu. (obrót w prawo lub w lewo). Uwaga: Funkcja obrotu dokumentu jest dostępna tylko dla dokumentów jednostronnicowych.

Read More